Disclaimer
Cabriotour.nl spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Cabriotour.nl verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. Cabriotour.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Cabriotour.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Cabriotour.nl mag door haar georganiseerde evenementen naar eigen inzciht en op ieder op haar gewenst moment veranderen, annuleren of uitstellen. Cabriotour.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering, annnulering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is Cabriotour.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. Cabriotour.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Cabriotour.nl de toegang tot de webpagina monitoren. U zal Cabriotour.nl, diens medewerkers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Privacy Statement
Cabriotour.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden.

CabrioTour
E-mail: contact@www.cabriotour.nl

Deze disclaimer is opgezet mbv C mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,  www.vaneeckhoutteadvocaten.nl