Algemene voorwaarden van Cabriotour.nl, gevestigd te Den Haag, Prins Willem Alexanderweg 187, 2595 BT Den Haag, als V.O.F. ingeschreven bij de K.v.K. Den Haag onder nummer 27326534

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Cabriotour.nl.
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van Cabriotour.nl.
1.3. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.
1.4. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant, worden alleen geaccepteerd indien deze door Organisator uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Bij strijdigheid van de voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden van Organisator.

Artikel 2. Definities
Organisator: Cabriotour.nl, zoals in de aanhef is omschreven.
Klant: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan c.q. een opdracht heeft verleend om werkzaamheden te verrichten.
Werkzaamheden: de tussen de Klant en Organisator overeengekomen werkzaamheden die door Organisator verricht zullen worden, in opdracht van de Klant.

Artikel 3. Boeking / totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Klant laat schriftelijk of mondeling weten te willen boeken en gaat akkoord met de algemene voorwaarden. In het geval van een activiteit met inschrijving via de website, vult klant het inschrijvingsformulier op de website in, waarop de klant aangeeft welk pakket te willen afnemen.
3.2. Vanaf dat moment gaat organisator met de boeking aan de slag en zijn er aan eventuele wijzigingen kosten verbonden (zie artikel 7).
3.3. Indien organisator vervolgens een opdrachtbevestiging stuurt aan klant de opdrachtbevestiging binnen de gestelde termijn ondertekent en terugstuurt, is een overeenkomst tot stand gekomen. In het geval van een activiteit met inschrijving via de website, komt de overeenkomst definitief tot stand wanneer de klant het verschuldigde bedrag per bank overmaakt naar Organisator.
3.4. Indien de opdrachtbevestiging niet binnen de gestelde termijn teruggestuurd wordt, of (bij inschrijving via de website) wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 5 werkdagen per bank aan organisator wordt overgemaakt, kan organisator de beschikbaarheid van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen niet garanderen.
3.5. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
3.6. Organisator zal elke overeenkomst naar beste kunnen proberen uit te voeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 4. Betaling
4.1. Organisator stuurt klant na opdrachtbevestiging een factuur.
4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient het factuurbedrag uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit in zijn totaliteit aan organisator betaald te zijn.
4.3. De klant die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat vanuit organisator een nadere ingebrekestelling is vereist. Organisator is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen met daarbij een aanvullende schadevergoeding voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en aanvullende kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder / incassobureau c.q. eventuele gerechtelijke kosten die hieruit voortvloeien.
4.4. De klant die niet tijdig betaalt, is aan organisator de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten ingaande vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

Artikel 5. Kosten / prijs
5.1. In de door organisator aangegeven prijs zijn inbegrepen alle in de activiteit omschreven zaken.
5.2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn in de opgegeven kosten/prijs niet begrepen:
a. het vervoer van en naar de locatie(s) van deelnemers;
b. de kosten van verzekeringen;
c. eventuele kosten voor extra consumpties en extra gebruikte materialen.
5.3. De onder 5.2. punt C. genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf van de activiteit(en) verrekend met de betreffende leverancier(s), tenzij anders is overeengekomen).
5.4 Indien de onder 5.2 punt C. genoemde kosten niet op de dag zelf worden verrekend met de betreffende leverancier(s), dan volgt een nacalculatie. Hiervoor wordt eenmalig minimaal € 25,00 incl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.
5.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Organisator behoudt zich het recht voor om voorafgaande aan een definitieve boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsaanpassingen van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

Artikel 6. Wijziging(en) en/of annulering door de klant, bij groepsboeking:
6.1 Als een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:
– 25% van het overeengekomen offertebedrag na ondertekening van de offerte;
– tot 20 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, 50% van het overeengekomen offertebedrag;
– tot 10 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, 100% van het overeengekomen offertebedrag.
6.2 Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit tot 10 werkdagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt (met een maximale vermindering van 10% van het opgegeven aantal).
6.3 Annuleringen en/of wijzigingen worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk of per email geschieden, op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
6.4. Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zullen deze worden doorberekend aan de klant. In dit geval zullen administratiekosten van minimaal 25,00 Euro inclusief BTW aan de klant in rekening gebracht worden.

Artikel 6.B Wijziging(en) en/of annulering door de klant bij inschrijving activiteit via website
6.B.1 Als een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:
– 50% van het overeengekomen bedrag na tot stand komen van overeenkomst (dus na betaling bedrag via bank/giro)
– tot 10 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, 100% van het overeengekomen bedrag (dus geen restitutie)
6.B.2 Annuleringen en/of wijzigingen worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk of per email geschieden, op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 7. Wijziging(en) en/of annulering door de organisator
7.1. Indien organisator door omstandigheden, voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van de organisator, het programma niet kan laten doorgaan of wijzigingen moet aanbrengen, is organisator verplicht de klant zo spoedig mogelijk in te lichten.
7.2. Indien organisator de boeking niet kan laten doorgaan, zal organisator de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom direct terugbetalen, tenzij er sprake is van overmacht. Organisator is niet gehouden tot andere vergoedingen of kosten.

Artikel 8. Schade door deelnemer(s)
8.1. Indien een deelnemer van een activiteit zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de activiteit (evenement, arrangement, diner, tour, rally e.d.) in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze door de begeleid(st)er van organisator van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten, zonder enig recht op restitutie van de betaling, genoemd in artikel 4, aan deze deelnemer.
8.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Organisator behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer of de klant.

Artikel 9. Klachten
9.1. Ondanks de inzet en zorgen van organisator is het toch mogelijk dat de klant een klacht heeft. Deze klacht dient direct bij de contactpersoon / begeleid(st)er van organisator te worden aangegeven, zodat een en ander voor zover mogelijk naar tevredenheid van de klant kan worden verholpen.
9.2. Als het voor organisator niet mogelijk is de klacht op het moment van de activiteit op te lossen, dan wordt deze door de organisator in behandeling genomen na schriftelijke indiening door de klant.

Artikel 10. Publicaties
10.1. Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, brochures en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.
10.2. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 11. Beperking aansprakelijkheid organisator
11.1. Organisator is niet aansprakelijk voor kennelijke onjuistheden in de aanbieding die aan klant wordt gedaan.
11.2. Organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van klant of de deelnemers van de activiteit, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van organisator.
11.3. Organisator is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.
11.4. Organisator is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan organisator kunnen worden toegerekend.
11.5. Voor zover Organisator in gevolge dit artikel aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de desbetreffende opdracht die de aanleiding is geweest voor het ontstaan van de overeenkomst.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
12.1. Alle door Cabriotour.nl verstrekte stukken, zoals voorstellen, adviezen, overeenkomsten etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant en mogen door hem niet zonder voorafgaande toestemming van Cabriotour.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
12.2. Cabriotour.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derde wordt gebracht.

Artikel 13. Overmacht
13.1. In geval van overmacht heeft organisator het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant vergoeding van schade, kosten of interesten kan eisen. Organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
13.2. Onder overmacht wordt, niet limitatief, verstaan: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest, ziekte en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de organisator kan worden gevergd.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen organisator en klant is het Nederlands recht van toepassing. Tenzij partijen zijn overeengekomen een en ander onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie, worden alle geschillen berecht door de bevoegde rechter te s-Gravenhage, althans door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Organisator haar zetel heeft, voor zover het geschil niet tot de competentie van de kantonrechter behoort.

Artikel 15. Vrijwaring
15.1 Cabriotour.nl, de organisatoren en medewerkers van de ritten in club/groepsverband van Cabriotour.nl, zijn tegenover de bestuurder/ster en/of passagiers niet aansprakelijk voor enige schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
15.2 Deelnemers vrijwaren Cabriotour.nl en haar medewerkers en organisatoren van elke aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade alsmede van enige schade jegens derden.
15.3 Bovendien verklaren de deelnemers met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden dat zij tijdens de rit verzekerd zijn in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, en dat zij zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor boetes wegens eventuele verkeersovertredingen.
15.4 Deelnemers verklaren met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, en zelf verantwoordelijk te zijn voor een geldige APK keuring van zijn/haar auto.
15.5 Brandstofkosten zijn voor rekening van de deelnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.
15.6 Cabriotour.nl zal foto’s maken tijdens en voorafgaande en na afloop van de ritten, en deze eventueel gebruiken voor plaatsing op haar website. Deelnemers verklaren met het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden hiertegen geen bezwaar te hebben.